Thursday, 01/12/2022 - 11:18|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
28/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Đề nghị các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX chỉ tải dữ liệu thi THPT Quốc gia 2018 từ ngày 29/5/2018. Những đơn vị nào đã tải về trước ngày 29/5/2018 đề nghị xóa bỏ và tải lại.

Ngày ban hành:
28/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày ban hành:
25/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày ban hành:
25/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực